Na sjednici Gradskog vijeća usvojen proračun grada Požege za 2019. godinu i osnovana Lokalna razvojna agencija

Autor: DK

Prema odluci Gradskog vijeća, Grad Požega u idućoj će godini raspolagati sa 128.951.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2020. godinu planirana je u iznosu 131.906.100,00 kuna, a za 2021. godinu u iznosu 113.312.900,00 kuna. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 127.031.000,00 kuna i to prihodi od poreza 50.411.500,00 kuna, prihodi od pomoći 55.815.900,00 kuna, prihodi od imovine 2.263.000,00 kuna.

blankOvim proračunom obuhvaćeni su svi programi Upravnih odjela i zastupljene su sve skupine društva, s naglaskom na socijalne osjetljivosti i kapitalne investicije.

– Proračun Grada Požege za 2019. godinu planiran je u iznosu od 128.951.000,00 kuna pri čemu od navedenog iznosa planirani prihodi i primici Grada Požege iznose 121.518.000,00 kuna, a prihodi proračunskih korisnika iznose 7.432.000,00 kuna. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 128.951.000,00 kuna a od navedenog iznosa planirani rashodi Grada Požege iznose 98.835.000,00 kuna, a planirani rashodi proračunskih korisnika iznose 30.515.000,00 kuna. – pojasnio je gradonačelnik Darko Puljašić.

Gradsko vijeće izglasalo je i drugi rebalans proračuna za 2018. godinu.

– Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici smanjuju se za 8,21 %, odnosno za 10.941.167,00 kn i sada iznose 122.426.619,00 kn, a rashodi i izdaci smanjuju se za 7,61 %, odnosno za 10.285.564,00 kn i sada iznose 124.994.853,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 2.568.234,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici s uključenim prenesenim rezultatom iznose 124.994.853,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka. – rekao je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.

blankVećinom glasova usvojeni su i prijedlozi programa o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu, a usvojeni su i prijedlozi programa javnih potreba za 2019. godinu.

Jedna od značajnijih odluka je svakako ona kojom je osnovana Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega kao javna ustanova s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja razvoja grada, stvaranju pozitivne poduzetničke klime, povećanjem broja projekata koji se financiraju sredstvima EU, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

– Lokalna razvojna agencija prioritetno će pomagati Gradu Požegi u pripremi projekata kako je to i do sada radio Upravni odjel za europske integracije, no tu je i još jedna jako važna uloga jer Lokalna razvojna agencija će dobiti Poduzetnički inkubator na upravljanje i time će se početi više brinuti o poduzetnicima. Do sada je to bilo tako da smo mi kao Upravni odjel za europske integracije pomagali poduzetnicima, poljoprivrednicima, turističkim subjektima i udrugama na savjetodavnoj bazi, osim projekata gdje je Grad bio partner i koje smo mi pripremali. Ovdje se pravi korak naprijed i svi korisnici inkubatora imat će takvu uslugu po povlaštenim cijenama za pripremu projekta prema EU fondovima, ali i ostalim vanjskim izvorima financiranja. Po određenim cijenama istu uslugu moći će koristiti i oni koji nisu korisnici inkubatora. Kada govorim o Lokalnoj razvojnoj agenciji, nije jedini cilj da ona upravlja Poduzetničkim inkubatorom i da piše projekte, već osobno vidim lokalnu razvojnu agenciju u budućnosti kako upravlja i ostalim objektima koji su u svrsi gospodarstva, poduzetništva, turizma i poljoprivrede tako da svi budući projekti koji se budu financirali ne samo iz EU, već i ostalih izvora dolaze iz agencije. – pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za europske integracije Grada Požege dr.sc. Marko Šostar.

blankDošlo je i do izmjena u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2017. godini, programu izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture te programu održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi za 2017. godinu, a usvojeni su i programi za nadolazeću godinu. Usvojena je i Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu kojom je planirano ostvarenje prihoda od komunalne naknade u iznosu od 9.800.000,00 kuna, dok je za radove održavanja planirano utrošiti 6.260.000,00 kuna. Gradsko vijeće usvojilo je i program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za iduću godinu kojim je planirano izvršiti radove u vrijednosti 11.160.000,00 kuna, a usvojena je i prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima.

Gradski vijećnici usvojili su i prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđivao se množenjem vrijednosti obračunske jedinice – boda, određene u kunama po m² obračunske površine nekretnine s koeficijentom zone i koeficijentom namjene. Budući da je polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture predlaže se vrijednost boda na području Grada Požege u visini od 4,80 godišnje kn/m², kako je bilo i do sada.

Foto: D. Krstanović – tekst: pozega.hr

Komentiraj:

blank