Grad Kutjevo prima referenta – administrativnog tajnika / tajnicu….zainteresirani javite se!

Autor: DK

Na službenim stranicama Narodnih Novina br. 17/2019 objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto referent-administrativni tajnik/tajnica – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Zainteresirani se još uvijek mogu javiti na natječaj kojeg prenosimo u cijelosti

Klasa: 112-02/19-01/01

Urbroj: 2177/06-03/1-19-3 od 14. II. 2019.    (983)

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), sukladno člancima 3. i 4. Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva za 2019. godinu, pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Kutjeva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva na radno mjesto:

– referent-administrativni tajnik/tajnica – 1 izvršitelj / izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema (IV. stupanj) ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera

– najmanje 1 godina radnog iskustva

– položen državni stručni ispit

– znanje rada na osobnom računalu.

Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu, sukladno čl. 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Prijavi treba priložiti:

– životopis;

– preslik svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene natječajem;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine);

– ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe);

– uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je zadnji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web-stranici Grada Kutjeva www.kutjevo.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Kutjeva, Trg graševine 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta i vlastoručno potpisane, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu – referent – administrativni tajnik/tajnica – ne otvaraj«, na adresu: Grad Kutjevo, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Kutjevo

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: