Država prodaje dvije garaže u središtu Požege – početna cijena im je 9900 kuna

Autor: DK

Ministarstvo državne imovine objavilo je javni poziv za prodaju dvije garaže smještene u Požegi, točnije u ulici Stjepan Radića broj 24. Riječ je o garažama iste veličine i to 16,20 četvornih metara. One su smještene na istoj zemljišnoj parceli koja se u zemljišnim knjigama vodi pod brojem 1512/1 uložak 7514 katastarske općine Požega.

Početna cijena za svaku garažu je 9900 kuna, a sudionici natječaja obavezni su uplatiti jamčevinu od 990 kuna. Obje garaže imaju neetažirano vlasništvo, a moguće ih je razgledati 18. listopada od 13.30 do 14 sati.

Rok za podnošenje ponuda je 29. listopada ove godine do 10 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine toga dana 10 sati.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu garažu u zatvorenoj omotnici.
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu garažu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 

close

Prijavi se na tjedni Newsletter!

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Translate »
Postavke kolačića