Biskup Škvorčević na proslavi sv. Tripuna u Kotoru (foto galerija)

Autor: Požega.EU

KOTOR(Crna Gora) / POŽEGA – Na proslavi sv. Tripuna, nebeskog zaštitinika Kotora i Kotorske biskupije, u Crnoj Gori, sudjelovao je i svečano misno slavlje predvodio požeški biskup msgr.dr. Antun Škvorčević. Na velikoj vanjskoj proslavi uz biskupa Škvorčevića sudjelovali su biskupi iz Hrvatske, splitsko-makarski nadbiskup msgr. Marin Barišić, šibenski biskup msgr. Ante Ivas i dubrovački biskup msgr. Mate Uzinić, a kao posebni izaslanik mostarsko-duvanjskog i trebinjskog biskupa msgr.dr. Ratka Perića bio je preč. Anto Luburić, gene­ral­ni vika­r Trebinjske bisku­pije.

Svim vjernicima i uzvanicima dobrodošlicu je zaželio mjesni biskup msgr. Ilija Janjić koji je uz brojne svećenike mjesne kotorske crkve koncelebrirao na svečanom misnom slavlju

Svetoj misi su pri­sus­tvo­vali i gra­do­na­čel­nik grada Kotora dr. Aleksandar Stjepčević, pred­sjed­nik Skupštine općine Kotor Nikola Bukilica, vele­pos­la­nica RH u Crnoj Gori Ivana Sutlić Perić, kon­zul RH u Kotoru Hrvoje Vuković, te brojni pred­stav­nici držav­nih vlasti Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao i čel­nici nev­la­di­nih orga­ni­za­cija.

Biskup Škvor­če­vić je u svo­joj homi­liji govo­rio o istin­skom smislu krš­ćan­skog života kojeg je svje­do­čans­tvo dao sv. Tripun: «Iz daljine došao je u Kotor Tripun. I počeo je pri­po­vi­je­dati svoju priču. Nije Tripun došao pri­čati priču, nego svoje svje­do­čans­tvo razvi­jati i tuma­čiti. A koje je to svje­do­čans­tvo Tripunovo? On je poku­šao dati raz­loge, argu­mente na koji način ostva­riti svoj ljud­ski život. Na koncu se pitamo, jesmo li pro­našli prave argu­mente da se isplati na ovaj ili način obli­ko­vati svoj život? Naš ljud­ski život nije zavr­šena ili dovr­šena stvar­nost. Valja sada pri­hva­titi Božji dar pos­to­ja­nja i poku­šati ga obli­ko­vati.» Sv. Tripun je u svom govoru o čovjeku, o životu, o sadaš­njosti i vječ­nosti pro­go­vo­rio Božjim argu­men­tom — između ostalog je kazao je biskup Škvor­če­vić te je naglasio kako je sveti Tripun živeći za druge nas­lje­do­vao Krista i otkrio konačni i puni smi­sao ljud­skog pos­to­ja­nja.

Biskup Škvor­če­vić je tako­đer pro­go­vo­rio o stvar­nos­tima koje se pro­tive Božjem naumu za čovjeka i nje­govo ostva­re­nje na ovom svi­jetu

-Iz iskus­tva znamo: kad god živite u svo­joj obi­te­lji ili u braku, jedno pro­tiv dru­goga; stra­te­gija jed­nog pro­tiv dru­goga je stra­te­gija pro­pasti. Jednako se događa kad se živi na dru­gim razi­nama poli­tič­kim ili ne znam kojim dru­gima: stra­te­gija pro­tiv nekog neus­pješna je stra­te­gija od početka. I onaj tko vje­ruje da će nešto pos­tići tim putem što će biti pro­tiv dru­goga taj je zave­den lažju, otac laži ga je pre­va­rio.» Takva stra­te­gija nepri­ja­telj­stva na naci­onal­noj osnovi je i nedav­noj proš­losti dovela do ruše­vine i neus­pjeha koji još nisu dovoljno poprav­ljeni – zaklju­čio je pože­ški biskup.

Biskup Škvor­če­vić se osvr­nuo i na lik sv. Leopolda Bogdana Mandića kapu­cina iz Herceg Novog, kojeg je papa Franjo iza­brao za jed­nog od zaštit­nika Svete godine milo­srđa te je rekao kako je taj mali čovjek, niska rasta, niska stasa, pošao u svi­jet i nije se izgu­bio u svi­jetu zato što je čvr­sto vje­ro­vao u Boga.

Po zavr­šetku mis­nog slav­lja, usli­je­dila je pro­ce­sija uli­cama grada u kojoj je sudje­lo­valo veliko mnoš­tvo okup­lje­nog naroda čemu je pogo­do­valo i lijepo vri­jeme. U pro­ce­siji su se smje­nji­vali himni u čast sv. Tripunu koji su pje­vali zbor Libertas kao i čla­novi kotor­skog kate­dral­nog zbora, te glaz­bena prat­nja grad­skih glazbi iz Kotora i Tivta. Po obi­čaju, sre­brni sar­ko­fag s moćima sv. Tripuna nosili su sve­će­nici a pal­ket s moćima dru­gih sve­taca pri­pad­nici Bokeljske mor­na­rice, dok je Slavnu glavu nosio kotor­ski biskup. Po zavr­šetku pro­ce­sije, pris­tu­pilo se cje­li­va­nju Slavne glave u kotor­skoj katedrali.

Izvor: Kotorska biskupija

Više iz kategorije

enterslots kdslots777 vegasgg autospin88 jempol88 playbet88 luxury333 fit188 bigdewa megahoki88 warung168 gas138 nusa365 gebyar123 kencana88 max77 garuda999 koinvegas mantul138 autowin88 emas168 pusatwin ajaib88 monsterbola bonus138 kencana88 koko138 bet88 dragon77 dunia777 bigdewa jakartacash 7winbet emas138 toto slot