Biskup Škvorčević na proslavi sv. Tripuna u Kotoru (foto galerija)

Autor: Požega.EU

KOTOR(Crna Gora) / POŽEGA – Na proslavi sv. Tripuna, nebeskog zaštitinika Kotora i Kotorske biskupije, u Crnoj Gori, sudjelovao je i svečano misno slavlje predvodio požeški biskup msgr.dr. Antun Škvorčević. Na velikoj vanjskoj proslavi uz biskupa Škvorčevića sudjelovali su biskupi iz Hrvatske, splitsko-makarski nadbiskup msgr. Marin Barišić, šibenski biskup msgr. Ante Ivas i dubrovački biskup msgr. Mate Uzinić, a kao posebni izaslanik mostarsko-duvanjskog i trebinjskog biskupa msgr.dr. Ratka Perića bio je preč. Anto Luburić, gene­ral­ni vika­r Trebinjske bisku­pije.

Svim vjernicima i uzvanicima dobrodošlicu je zaželio mjesni biskup msgr. Ilija Janjić koji je uz brojne svećenike mjesne kotorske crkve koncelebrirao na svečanom misnom slavlju

Svetoj misi su pri­sus­tvo­vali i gra­do­na­čel­nik grada Kotora dr. Aleksandar Stjepčević, pred­sjed­nik Skupštine općine Kotor Nikola Bukilica, vele­pos­la­nica RH u Crnoj Gori Ivana Sutlić Perić, kon­zul RH u Kotoru Hrvoje Vuković, te brojni pred­stav­nici držav­nih vlasti Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao i čel­nici nev­la­di­nih orga­ni­za­cija.

Biskup Škvor­če­vić je u svo­joj homi­liji govo­rio o istin­skom smislu krš­ćan­skog života kojeg je svje­do­čans­tvo dao sv. Tripun: «Iz daljine došao je u Kotor Tripun. I počeo je pri­po­vi­je­dati svoju priču. Nije Tripun došao pri­čati priču, nego svoje svje­do­čans­tvo razvi­jati i tuma­čiti. A koje je to svje­do­čans­tvo Tripunovo? On je poku­šao dati raz­loge, argu­mente na koji način ostva­riti svoj ljud­ski život. Na koncu se pitamo, jesmo li pro­našli prave argu­mente da se isplati na ovaj ili način obli­ko­vati svoj život? Naš ljud­ski život nije zavr­šena ili dovr­šena stvar­nost. Valja sada pri­hva­titi Božji dar pos­to­ja­nja i poku­šati ga obli­ko­vati.» Sv. Tripun je u svom govoru o čovjeku, o životu, o sadaš­njosti i vječ­nosti pro­go­vo­rio Božjim argu­men­tom — između ostalog je kazao je biskup Škvor­če­vić te je naglasio kako je sveti Tripun živeći za druge nas­lje­do­vao Krista i otkrio konačni i puni smi­sao ljud­skog pos­to­ja­nja.

Biskup Škvor­če­vić je tako­đer pro­go­vo­rio o stvar­nos­tima koje se pro­tive Božjem naumu za čovjeka i nje­govo ostva­re­nje na ovom svi­jetu

-Iz iskus­tva znamo: kad god živite u svo­joj obi­te­lji ili u braku, jedno pro­tiv dru­goga; stra­te­gija jed­nog pro­tiv dru­goga je stra­te­gija pro­pasti. Jednako se događa kad se živi na dru­gim razi­nama poli­tič­kim ili ne znam kojim dru­gima: stra­te­gija pro­tiv nekog neus­pješna je stra­te­gija od početka. I onaj tko vje­ruje da će nešto pos­tići tim putem što će biti pro­tiv dru­goga taj je zave­den lažju, otac laži ga je pre­va­rio.» Takva stra­te­gija nepri­ja­telj­stva na naci­onal­noj osnovi je i nedav­noj proš­losti dovela do ruše­vine i neus­pjeha koji još nisu dovoljno poprav­ljeni – zaklju­čio je pože­ški biskup.

Biskup Škvor­če­vić se osvr­nuo i na lik sv. Leopolda Bogdana Mandića kapu­cina iz Herceg Novog, kojeg je papa Franjo iza­brao za jed­nog od zaštit­nika Svete godine milo­srđa te je rekao kako je taj mali čovjek, niska rasta, niska stasa, pošao u svi­jet i nije se izgu­bio u svi­jetu zato što je čvr­sto vje­ro­vao u Boga.

Po zavr­šetku mis­nog slav­lja, usli­je­dila je pro­ce­sija uli­cama grada u kojoj je sudje­lo­valo veliko mnoš­tvo okup­lje­nog naroda čemu je pogo­do­valo i lijepo vri­jeme. U pro­ce­siji su se smje­nji­vali himni u čast sv. Tripunu koji su pje­vali zbor Libertas kao i čla­novi kotor­skog kate­dral­nog zbora, te glaz­bena prat­nja grad­skih glazbi iz Kotora i Tivta. Po obi­čaju, sre­brni sar­ko­fag s moćima sv. Tripuna nosili su sve­će­nici a pal­ket s moćima dru­gih sve­taca pri­pad­nici Bokeljske mor­na­rice, dok je Slavnu glavu nosio kotor­ski biskup. Po zavr­šetku pro­ce­sije, pris­tu­pilo se cje­li­va­nju Slavne glave u kotor­skoj katedrali.

Izvor: Kotorska biskupija

Više iz kategorije