Razgovor s povodom uz Dan općine Jakšić i njenih 25 godina uspješnog rada: “Milijunska ulaganja koja ne može nitko osporiti” /FOTO/

Autor: V.P.

Općina Jakšić obilježava svoj Dan općine Jakšić i blagdan svoje nebeske zaštitnice sv. Barbare, no ove godine obilježava se i veliki jubilej 25. godina od osnivanja općine Jakšić koja postaje teritorijalna jedinica lokalne samouprave za Jakšić i deset naselja. Obilježavanje svih ovih događaja i jubileja ove godine u Jakšiću se proteže kroz desetak dana raznih priredbi i manifestacija. Tom prigodom porazgovarali smo s načelnikom općine Ivicom Kovačevićem o svim događanjima, uspjesima općine u proteklom razdoblju i ovoj posljednjoj povijesnoj etapi kada je dobila status općine u još i tada tek stvorenoj Republici Hrvatskoj. U gotovo dvije trećine postojanja općine načelnik općine je Ivica Kovačević.

Što je najviše obilježilo ovih 25 godina Općine Jakšić?

 – Gledajući proteklo razdoblje, te svojih trinaest i pol godina vođenja u  radu i razvoju Općine Jakšić, rekao bi da sam više nego zadovoljan sa učinjenim. Kroz ovo razdoblje u svim naseljima je u suradnji sa HEP Elektrom Požega obnovljena niskonaponska mreža, a paralelno s njihovim radom Općina je obnavljana ili gradila nove javne rasvjete. Želja nam je u skoroj budućnosti javnu rasvjetu osuvremeniti, smanjiti troškove odnosno potrošnju električne energije, izgraditi suvremenu LED rasvjetu u svim naseljima.

Jedan od prioriteta bila nam je izgradnja javne vodovodne mreže u svim naseljima, a isto tako izgraditi kanalizacijsku mrežu sa bio-pročistačima. Zadovoljan sam ali ne u potpunosti. Izgradili smo nove sustave javnog vodovoda i kanalizacijske mreže u Eminovcima, Bertelovcima, Radnovcu, Rajsavcu, Treštanovcima, Svetinji, a po Jakšiću u ulicama koje nisu imale. Sve investicije smo  financirali  u suradnji sa Tekijom, Hrvatskim vodama, kroz IPARD, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, te izgradili 29 kilometara vodovodne mreže i 20,4 kilometara kanalizacijske mreže. Sada su u tijeku radovi na izgradnji 3,7 kilometara vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Tekić, nositelj investicije je Tekija d.o.o, Požega.

Uz ove osnovne infrastrukturne potrebe stanovnika, što ste još izgradili od kapitalnih investicija?

 – Pored ovih investicija uložili smo zajedno s Požeško-slavonskom županijom u gradnju sportske dvorane pri OŠ Mladost Jakšić u vrijednosti 7,2 milijuna kuna. OŠ „Mladost“ u suradnji s osnivačem Požeško-slavonskom županijom, Fondom za zaštitu okoliša i Ministarstvom graditeljstva energetski je obnovila  svih pet područnih škola,Tekić, Treštanovci, Cerovac, Rajsavac i Trapari.

Izgradili smo prvi vrtić u Jakšiću u vrijednosti 6,1 milijun kuna. U početku planirane su tri mješovite odgojne vrtičke skupine, sad trenutno imamo dvije mješovite vrtićke i dvije jasličke skupine i popunjen u potpunosti vrtić. Uskoro planiramo proširenje i dogradnju vrtića.

Bavili ste se i gospodarstvom i poljoprivrednicima kroz ovo vrijeme, jer to su osnovne djelatnosti vaše općine?

 – U prethodnom razdoblju je odrađen program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,  zemljištem raspolažu domaći OPG-i. U tijeku je izrada novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, tako da i ostalo neraspoređeno državno zemljište dobije svoje upravitelje koji će siguran sam biti s područja naše Općine.

U tijeku je formiranje i izgradnja prve Gospodarske zone Jakšić. Prostire se na površini od 16 hektara, pojavljuju se i prvi investitori za gradnju poslovnih objekata. Općina će ulagati  maksimalno truda da privuče investitore u Gospodarsku zonu i sama se priprema za gradnju Reciklažnog dvorišta unutar Gospodarske zone. U pripremi je izrada projektne dokumentacije za  poduzetnički inkubator koji će biti  podršku novim mladim poduzetnicima.

Kakva je bila 2018. godina i koje ste investicije proveli?

 – Vlada Republike Hrvatske je svojom fiskalnom decentralizacijom značajno pripomogla JLS a tako i našoj Općini. U ovoj godini smo osim svojih sredstava naravno za investicije koristili i sredstva EU fondova, ministarstava i naših fondova. Tako smo do sada realizirali:

Izgradnja kanalizacijske mreže Svetinja, ukupna investicija iznosi 1,18 milijuna kuna, a investitor je Tekija d.o.o.  Općina je obvezna osigurati sredstva za realizaciju investicije. Tako smo osigurali 100 tisuća kuna iz Hrvatskih voda i 300 tisuća kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ostatak sredstava je osiguran iz Proračuna Općine Jakšić. Izvođač radova je obrt Iskop Marijanović iz Kaptola. Radovi su završeni te se očekuje Uporabna dozvola.

Nerazvrstane ceste i oborinska odvodnja

Redovnim planom održavanja nerazvrstanih cesta i ulica, nastavili smo kao i prethodnih godina nasipanje neasfaltiranih ulica, poljskih putova, te sanaciju naletnih rupa u asfaltiranim ulicama, sanaciju propusta preko odvodnih kanala i vodotoka po naseljima Općine. Sredstva su uvijek nedostatna s obzirom na obim posla.

Asfaltirali smo dio ulice Kralja Tomislava u Jakšiću i ulice kod groblja u Rajsavcu, te je u pripremi ulica Zorana Grubera u Eminovcima.    

Redovnim godišnjem planom održavamo po svim naseljima sve glavne poljske putove i držimo ih u funkcionalnosti kako bi poljoprivredni proizvođači što lakše dolazili do svojih obradivih površina. Za navedene radove izdvojili smo u ovoj godini oko 300 tisuća kuna.

Ukupno održavamo oko 3,1 kilometara neasfaltiranih ulica, 12,15 kilometara asfaltiranih ulica po svim naseljima, uz to  održavamo 38,5 kilometara poljskih putova, koje nastojmo držati u što funkcionalnijem stanju.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 013

Općine Jakšić aplicirani  projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 013 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine. Dobili smo odluku APPRRR Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos 2,1 milijun kuna. Proveden je  postupak Javne nabave i za izvođača je odabrana tvrtka Niskogradnja Marijanović iz Kaptola, na ugovoreni iznos od 1,28 milijuna kuna. Radovi su već i završeni i priprema se tehnička dokumentacija za Uporabnu dozvolu.

Aplicirali smo i neke projekte za obnovu i sanaciju prema ŽUC-u i Hrvatskim cestama. U plan održavanja i obnove ŽUC-a ušla je Ulica Stjepana Radića u Jakšiću u dužini 1.400 metara i vrijednosti oko 1,3 milijuna kuna što je i realizirano.

U plan Hrvatskih cesta je ušlo projektiranje križanja ulica Osječke i Stjepana Radića u Jakšiću, projektnu dokumentaciju koja je u izradi financiraju u iznosu 120 tisuća kuna.

Dobivena je građevinska dozvola za pješačku stazu, pješački most u naseljima Radnovac i Rajsavac u duljini 1.000 metara. Procijenjena vrijednost radova oko 1,35 milijuna kuna. Pješačka staza, pješački most, autobusna ugibališta i parkirališta u naselju Eminovci uz državnu cestu D-51 prema Hrvatskim cestama.  Projekt je  realiziran i ishođena je  Uporabne dozvole za realizirani projekt.

Gospodarska zona Jakšić

Općina je nastavila svojim  sredstvima  gradnju komunalne i cestovne  infrastrukture. Realizacijom Okvirnog sporazuma s Niskogradnjom Jurčak uložili smo 1,6 milijuna  kuna, izvedeni su radovi na izgradnje infrastrukture, prvenstveno vodovodne i kanalizacijske mreže, površinska odvodnja oborinskih voda te su počeli radovi na gradnji kolničke infrastrukture. Glavninu  aktivnosti  ćemo u nadolazećem  razdoblju usmjeriti u aktiviranje opremanja gospodarske zone za  stvaranja uvjeta  dolaska gospodarstvenika i gradnju gospodarskih objekata.

Vodovod i kanalizacija naselja Tekić

Naselje Tekić slijedeće je za realizaciju  vodovoda i kanalizacija, dobiven je ugovor,  Tekija d.o.o. i Agencije za plaćanju u poljoprivredi i ruralnom razvoju potpisale ugovor  financiranju  iz mjere 7.2.1. ruralnog razvoja iznos od 6,02 milijuna kuna s PDV-om za prihvatljive troškove gradnje vodovoda i kanalizacije naselja Tekić. Postupak  javne nabave za izbor izvođača radova je realiziran, izabrana je tvrtka Brana d.o.o. iz Virovitice, uvedeni su od strane nadzornog inženjera u radove. Ugovorena je cijena od 4,55 milijuna kuna.

Dogradnja vatrogasnog doma

DVD u  suradnji s Općinom Jakšić je aplicirao projekt dogradnje vatrogasnog doma, spremišta i vatrogasnog tornja prema Mjeri 7, Operacija 7.4.1. ruralnog razvoja, s procjenom investicije preko 2,3 milijuna kuna.

Odobrena su sredstva za dogradnju doma te je u tijeku postupak javne nabave.

 Vodotoci i odvodni kanali

Kao i svake godine dostavili smo Hrvatskim vodama prijedlog održavanja i sanacije odvodnih kanal i vodotoka. Odrađeno je izmuljivanje vodotoka Dobra voda do utoka u Vetovku, saniran je Kaptolka na dijelu  kroz Eminovce i sanirani su kanali i Vetovka kod  Tekića. Ujedno rješavamo i čišćenje kanala od raslinja i smeća radi što bolje funkcionalnosti i protoka istih.  Hrvatske vode svojim redovnim godišnjim planom održavaju kanale III i IV reda vrše košnju te izmuljivanje i sanacija erozije prvenstveno u k.o. Jakšić ( područje Šiljkovac), k.o. Cerovac , k.o. Bertelovci i k.o. Eminovci.

Iz Mjere 7, operacije 7.1.1. ruralnog razvoja, odobrena su nam sredstva za izradu Strateškog plana razvoja poljoprivrede Općine Jakšić. Strateški plan je izrađen i očekujemo povrat sredstava.

OŠ „Mladost“ Jakšić: Izvršena je energetska obnova zadnje dvije  područne škole  u Rajsavcu, vrijednosti 465 tisuća kuna i područna škole u Traparima u vrijednosti 482 tisuće kuna. Projekti s financirani sredstvima Požeško-slavonske županije,  Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U slijedećem razdoblju ide energetska obnova centralne zgrade OŠ „Mladost“ i športske dvorane. Projekt je odobren i očekuje se provođenje postupka javne nabave.

Sportski objekti i dječja igrališta, kultura, vatrogastvo i druge djelatnosti udruga: U našem Proračunu niz godina pratimo i pomažemo financijskim sredstvima rad sportskih klubova, kulturno umjetnička društva, vatrogastvo, crveni križ i svih drugih udruga koje djeluju na našem području. Za rad svih udruga u 2018. godini izdvojili smo 290 tisuća kuna.

Socijalni programa:

Već je odavno poznato kako redovito vršimo : isplaćujemo stipendije studentima,

darujemo obitelji novorođene djece, iz povećana sredstava za svako slijedeće novorođeno dijete, sufinanciramo prijevoz srednjoškolskih učenika, financiramo plaće zaposlenika vrtića.

Niz godina provodite i po nekoliko projekta godišnje, koji su to sada projekti u provedbi?

 – Općina Jakšić u suradnji s HZZ provodi dva projekta  mjere poticanja zapošljavanja teško zapošljivih skupina.

– Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih voda- zaposleno je pet osoba od kojih jedna invalidna, projekt je započeo u prosincu 2017. i traje šest mjeseci. Vrijednost projekta je 137 tisuća kuna od strane HZZ i 22 tisuće kuna Općina Jakšić.

– U postupku realizacije je projekt HZZ –Javni radovi u kojemu smo zaposlili 9 osoba, od toga tri invalidne osobe, šest osoba stalni korisnici socijalne pomoći. Vrijednost projekta 119 tisuća kuna.

– Program „Zaželi“ provodimo u suradnji s partnerima općinama Brestovac, Čaglin, Velika, Kaptol i gradom Kutjevo, HZZ, Požeško-slavonskom županijom. Nositelj projekta je udruga Veličanka. Ukupno je zaposleno 60 osoba koje će pomagati 300 korisnika kroz razdoblje 24 mjeseca uz 6 mjeseci prekvalifikacije.  Vrijednost projekta je 8,26 milijuna kuna i financira se sredstvima europskog socijalnog fonda. S područja naše Općine direktno zaposleno 9 osoba.

Općina Jakšić u suradnji s udrugom Humanum provodi Projekt besplatan tjedni prijevoz do Grada Požege za starije osobe s područja općine Brestovac, Čaglin i Jakšić.

To je sve što ste uradili, a kakvi su planovi i koji su novi projekti u općini Jakšić za buduće razdoblje?

 – Uređenje stare škole u Jakšiću koju ćemo prenamijeniti u multifunkcionalni Kulturni centar, sa prostorom za udruge i prostorom za Vlastiti komunalni pogon Općine. Procijenjena vrijednost navedene investicije iznosi  5,86 milijuna kuna, navedeni projekt smo aplicirati na Mjeru 7. operaciju 7.4.1.

 – Aglomeracija Pleternica, potpisan ugovor u vrijednosti 180 milijuna kuna, a i mi smo u tome dijelu kolača sa nešto više od 8 milijuna za kolektorski vod kanalizacije naselja Jakšić.

Preko Regionalnog koordinatora,  Panora smo aplicirali dva projekta za nepovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i to:

 – Poduzetnički inkubator Jakšić-Centar socio-ekonomskog života u vrijednosti 325 tisuća kuna.

 – Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Eminovci: Ulice S Radića, Livadska, Zrinsko-Frankopanska i Kralja Zvonimira u vrijednosti 220 tisuća kuna.

– Ostaju  naselja Cerovac i Granje koja su bez vodovoda i kanalizacije i u suradnji s Tekijom d.o.o. obnovljena je  stara građevinska dozvolu, te navedeni projekat planiramo aplicirati u 2019.  godini za sredstva Mjere 7, operaciju 7.2.1. ruralnog razvoja.

 – Pješačka staza, pješački most u naseljima Radnovac i Rajsavac, izdana lokacijska dozvola i riješeni svi imovinski odnosi, dobivena Građevinska dozvola-

– Prijavljen je projekt  Energetske obnove Općinske zgrade prema   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Procijenjena vrijednost projekta je 1.365.000 kuna.

– Hrvatski  dom Tekić u pripremi dokumentacija  za prijavu za energetsku obnovu prema   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

– Mjesni dom Rajsavac- u izradi projekt energetske obnove  prema   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

– Mjesni dom Emonovci- u izradi projekt energetske obnove  prema   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

U planu je obnova prostora trgovine u Treštanovcima i ponovno otvaranje iste.

Komunalni pogon svojim radom i aktivnostima je opravdao svoje postojanje, radi jedan zaposlenik, podršku u radu pružaju mu zaposleni u javnim radovima.

U suradnji s HZZ proveli smo dva projekta:  u prvom smo zaposlili 5 teško zapošljivih osoba socijalne kategorije, od toga dvije osobe s invaliditetom, a u drugom smo zaposlili 9 osoba od toga dvije osobe s invaliditetom. Obaveza i briga je održavati i uređivati društvene domove, javne površine, nogostupe, groblja i mrtvačnice, a s novom opremom ćemo još i bolje.

Nabavljen je komunalni traktor s malčerom, rasipač za sol, prikolica, ralica za snijeg i nova samohodna kosilica ukupne vrijednosti 260 tisuća kuna, od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo 120 tisuća kuna a ostatak sredstava iz Proračuna Općine Jakšić.

U svim naseljima smo legalizirali i uredili mrtvačnice za naše pokojne. Sredstava su uložena u mrtvačnicu na Svetinji, novi elektro-priključak i elektro-instalacije, pločice, novo krovište u vrijednosti oko 65 tisuća kuna.

U izgradnju garaža za smještaj strojeva i opreme za potrebe Vlastitog pogonauložili smo 114 tisuća kuna.

Do početka 2019. godini očekujemo darovnicu  kombi vozila za rad Vlastitog pogona od Vlade pokrajine Tirol iz Republike Austrije.

Moramo istaknuti odličnu  suradnju partnerima u realizaciji projekata, tu se prvenstveno zahvaljujemo se na odličnoj suradnji Požeško slavonskoj županiji, ŽUC-u, Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama, HEP ODS Elektra Požega, Tekiji, Komunalcu, MRRFEU, MGPU  i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te svim drugim javnim poduzećima i poslovnim partnerima.

Više iz kategorije

enterslots kdslots777 vegasgg autospin88 jempol88 playbet88 luxury333 fit188 bigdewa megahoki88 warung168 gas138 nusa365 gebyar123 kencana88 max77 garuda999 koinvegas mantul138 autowin88 emas168 pusatwin ajaib88 monsterbola bonus138 kencana88 koko138 bet88 dragon77 dunia777 bigdewa jakartacash 7winbet emas138 toto slot