Požega.eu

Neće to biti isprazne priče već prezentacija konkretnih poticajnih mjera grada Kutjeva: Srijeda, 21.ožujka u 20 sati, kinodvorana Kutjevo

PRIJE 6 GODINA
D.K.

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

PRIJE 6 GODINA
D.K.

KUTJEVO - Gradsko vijeće grada Kutjeva, na prijedlog gradonačelnika Josipa Budimira, prihvatilo je Program poticanja razvoja gospodarstva Grada Kutjeva 2018.-2020. koji obuhvaća šest različitih mjera za poljoprivrednike, vinogradare, obrtnike, poduzetnike ili bolje rečeno sve gospodarske subjekte koji imaju registriranu djelatnost na tom području.

Gradonačelnik Budimir poziva sve zainteresirane na predstavljanje Programa koje će se održati u SRIJEDU (21.03.2018.) u 20:00h u kinodvorani u Kutjevu i da poslušaju na koji način će grad Kutjevo poticati gospodarstvo, a sve u cilju razvoja kutjevačkog kraja.

Za izdvojiti je poticajne mjere i to: Mjera 1.- sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika s prebivalištem na području Grada Kutjeva. Mjera 2.- sufinanciranje kamate na kratkoročne poljoprivredne kredite. Mjera 3.- sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina od šteta nastalih prirodnim (poplava, tuča, oluja, mraz, suša) i drugim djelovanjem (štete od divljih životinja). Mjera 4.- sufinanciranje samozapošljavanja registracijom i otvaranjem obrta, trgovačkog društva ili OPG-a. Mjera 5.- sufinanciranje povećanja turističkih smještajnih kapaciteta na području Grada Kutjeva. Mjera 6.- mjere namijenjen ulaganju u razvoj Gospodarske zone „Kamenjača“ Kutjevo (dalje u tekstu: Gospodarska zona).

U Programu poticanja razvoja gospodarstva predviđeno je i definirano sve do najmanjeg detalja kojeg prenosimo u cijelosti, a kojeg je prihvatilo Gradsko vijeće Grada Kutjeva na sjednici 15. ožujka 2018.godine.

P R O G R A M poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020.

OPĆE ODREDBE

Članak 1. Programom poticanja gospodarstva Grada Kutjeva za period 2018.-2020. (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se njegova svrha i ciljevi, korisnici i nositelji za provedbu mjera, mjere, opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Grada Kutjeva za poticanje ulaganja u razvoj gospodarstva Grada Kutjeva, te obveze korisnika bespovratne potpore.

KORISNICI POTPORA IZ PROGRAMA

Članak 2. Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti svi subjekti gospodarstva (dalje u tekstu: korisnici) koji posluju i imaju sjedište na području Grada Kutjeva, osim trgovačkih društava kojima je Grad Kutjevo osnivač ili ima vlasnički udio u njihovom temeljnom kapitalu. Korisnici potpora ne mogu biti 2 ili više trgovačkih društava koja su povezana u smislu čl. 49. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16). Poduzeća koja su povezana na način predviđen posebnim Zakonom, a prijave se kao korisnici mjera iz ovog Programa, smatrat će se jednim poduzetnikom, te će samo jedno poduzeće moći prijaviti kao korisnik potpora.

Članak 3. Korisnik potpore iz ovog Programa u trenutku prijave mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika-cu.

Članak 4. Pravo na korištenje potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti korisnici čija primarna djelatnost obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih projekata. Korisnici potpore iz ovog Programa ne mogu biti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.), te udruge.

Članak 5. Pravo na korištenje potpore iz ovog Programa ne mogu ostvariti sljedeći gospodarski subjekti: - nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, - koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, - koji imaju dospjeli dug prema Gradu Kutjevu po bilo kojoj osnovi, - koji imaju dospjele obveze na ime plaće prema zaposlenima.

NOSITELJ PROGRAMA

Članak 6. Za provedbu ovog Programa zadužen je i odgovoran Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva (dalje u tekstu: Odjel), koji provodi cjelokupni postupak dodjele potpore. Odjel osniva Povjerenstvo koje izvršava provjeru dostavljenih zahtjeva s dokumentacijom, te potom sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli potpora koji se upućuje Gradonačelniku Grada Kutjeva na donošenje. Gradonačelnik Grada Kutjeva svojim zaključkom dodjeljuje potpore. Po donošenju Zaključka o dodjeli potpore, Odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava.

SREDSTVA POTPORE

Članak 7. Za provedbu ovog Programa osigurana su novčana sredstva u Proračunu Grada Kutjeva za 2018. godinu, a iznos predviđen za svaku pojedinu mjeru koja će se provoditi temeljem ovog Programa bit će definiran javnim pozivom za prijavu korištenja mjera iz Programa.

Članak 8. Bespovratne potpore se dodjeljuju temeljem pravodobnih i potpunih prijava. Ukoliko korisnik potpore odjavi poslovanje prije isteka roka provedbe mjere koju koristi, ili ne bude imao poslovne aktivnosti vezane za osnovnu djelatnost za koju je registriran ili ne bude ostvarivao poslovne aktivnosti na području Grada Kutjeva prije isteka roka provedbe mjere koju koristi, Grad Kutjevo obustavit će isplatu potpora (sufinanciranja) tom gospodarskom subjektu. Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena novčana sredstva, dužni su ista vratiti Gradu Kutjevu.

Članak 9. Najviši ukupni iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti bit će propisan ovisno o mjeri za koju se korisnik prijavljuje.

MJERE ZA DODJELU NEPOVRATNIH POTPORA I SUBVENCIJA U SMISLU ISPUNJENJA CILJA OVOG PROGRAMA

Članak 10. Grad Kutjevo će za poticanje gospodarstva provesti sljedeće mjere: Mjera 1.- sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika s prebivalištem na području Grada Kutjeva. Mjera 2.- sufinanciranje kamate na kratkoročne poljoprivredne kredite. Mjera 3.- sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina od šteta nastalih prirodnim (poplava, tuča, oluja, mraz, suša) i drugim djelovanjem (štete od divljih životinja). Mjera 4.- sufinanciranje samozapošljavanja registracijom i otvaranjem obrta, trgovačkog društva ili OPG-a. Mjera 5.- sufinanciranje povećanja turističkih smještajnih kapaciteta na području Grada Kutjeva. Mjera 6.- mjere namijenjen ulaganju u razvoj Gospodarske zone „Kamenjača“ Kutjevo (dalje u tekstu: Gospodarska zona).

Članak 11. Mjera 1.- sufinanciranje doprinosa iz plaće za svakog novozaposlenog radnika s prebivalištem na području Grada Kutjeva do iznosa od maksimalno 1.500,00 kn mjesečno. Obuhvaća poticaj poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima s područja Grada Kutjeva, kao poslodavcima, na zapošljavanje novih radnika na način da Grad putem ove mjere sufinancira doprinose iz mirovinskog osiguranja iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup) u iznosu od maksimalno 1.500,00 kn mjesečno po radniku, za najviše do 10 novozaposlenih radnika po poslodavcu/korisniku mjere. Pravo na poticaj se može ostvariti za nezaposlenu osobu koja je prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Požega. Pravo na sufinanciranje se može ostvariti i za novozaposlenog koji je u radni odnos stupio najranije 1.1.2018. godine, ako su ispunjeni preostali uvjeti za ostvarenje mjere. Pravo na poticaj može se ostvariti i za zaposlenog koji kod poslodavca radi temeljem ugovora na određeno vrijeme, bez obzira na dan osnivanja radnog odnosa, ako se on zaposli na neodređeno vrijeme i u radnom odnosu kod poslodavca ostane najmanje za vrijeme trajanja ove mjere, odnosno 24 mjeseca od dana zaposlenja temeljem ugovora na neodređeno. Natječaj će biti otvoren 60 dana od dana objave javnog poziva za dodjelu potpora za ovu mjeru. Novozaposleni za kojeg se koristi ova mjera mora ostati u radnom odnosu kod poslodavca koji koristi mjeru barem do kraja vremena provođenja mjere (24 mjeseca). Ako dođe do raskida ugovora o radu (po bilo kojoj osnovi) sa zaposlenikom čiji se doprinosi sufinanciraju, na to mjesto se mora zaposliti drugi zaposlenik po istim kriterijima iz Ugovora. Ako za vrijeme trajanja ove mjere dođe do smanjenja broja zaposlenih na neodređeno kod poslodavca kojemu je odobreno korištenje ove mjere, mjera se obustavlja za onaj broj radnika koliko ih je manje prijavljeno kod poslodavca. Izjava o broju zaposlenih dostavlja se kod prijave na natječaj, a kopija obrasca JOPPD svaki mjesec uz ovjerene isplatne liste. Isplata sredstava po ugovoru isplaćuje se korisniku mjesečno nakon što dostavi potrebnu dokumentaciju o isplati. Korisnici s kojima je sklopljen ugovor u 2018. godini mogu maksimalno koristiti poticaje 24 mjeseca, nakon čega se ugovor smatra raskinutim.

Članak 12. Mjera 2.- sufinanciranje kamate na kratkoročne poljoprivredne kredite za nabavku repromaterijala u iznosu od 4%. Obuhvaća sufinanciranje kamate na kratkoročne poljoprivredne kredite za nabavku repromaterijala za proizvodnju i uzgoj poljoprivrednih proizvoda, u ukupnom iznosu od 4% uz najviši iznos kredita do 800.000,00 kuna ukupno, s uključenom obračunatom kamatom po korisniku. Uz ispunjenje uvjeta iz čl. 5 ovog Programa, korisnik mjere mora biti poljoprivredno gospodarstvo (OPG, obrt ili pravna osoba) s područja Grada Kutjeva koji je ugovor o kreditu sklopio tijekom 2018. godine s poslovnom bankom ili organizatorom proizvodnje u svrhu nabavke repromaterijala. Prijave će se zaprimati od objave javnog poziva za ovu mjeru pa najkasnije do 15.12.2018., bez obzira na vrijeme sklapanja ugovora o kreditu. Ova mjera provodit će se za sve vrijeme trajanja ugovora o kreditu, odnosno do kraja provođenja ovoga Programa.

Članak 13. Mjera 3.- sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih površina od šteta nastalih prirodnim (poplava, tuča, oluja, mraz, suša) i drugim djelovanjem (štete od divljih životinja). Odluku o visini subvencioniranja troškova premije osiguranja iz stavka 1. ovog članka donijet će gradonačelnik. Mjera traje do 31.12.2018., odnosno do isteka ugovora o osiguranju ako je predmet ugovora o osiguranju višegodišnji nasad. Prijaviti se može od objave javnog poziva za ovu mjeru do 15.12.2018., odnosno do utroška proračunskih sredstava predviđenih za provedbu ove mjere.

Članak 14. Mjera 4.- sufinanciranje samozapošljavanja iznosom do 30.000,00 kn jednokratno registracijom i otvaranjem trgovačkog društva, obrta, OPG-a ili samostalne djelatnosti. Obuhvaća poticanje samozapošljavanja na području Grada Kutjeva na način da se svakoj osobi koja se zaposli otvaranjem obrta, osnutkom trgovačkog društva ili OPG-a dodijeli jednokratna novčana pomoć u iznosu od 30.000,00 kuna, uz uvjet da sjedište tog novoosnovanog gospodarskog subjekta bude na području Grada Kutjeva, a osoba koja koristi prava iz ove mjere ima prebivalište ili stalno boravište na području Grada Kutjeva. Korisnik ove mjere ostvaruje pravo na poticaj u roku od 3 mjeseca od dana početka poslovanja novog gospodarskog subjekta, ali mora biti aktivno u poslovnom smislu barem 24 mjeseca od dana početka poslovanja, u suprotnome je korisnik dužan Gradu Kutjevu vratiti primljeni iznos poticaja bez prava na pokrivanje bilo kakvih troškova nastalih za vrijeme poslovne aktivnosti gospodarskog subjekta. Osoba koja želi koristiti ovu poticajnu mjeru prijaviti se može od objave javnog poziva do iskorištenja proračunskih sredstava namijenjenih za ostvarenje ove mjere, ili najkasnije do 1.12.2018., do kada će biti otvoren javni poziv. Korisnik ove mjere bit će u obvezi provoditelju Programa polugodišnje davati na uvid poreznu knjigovodstvenu karticu (PKK), iz koje će biti razvidno da je korisnik, odnosno gospodarski subjekt aktivan u poslovnom smislu, te time ispunjava uvjet za dobivanje poticaja iz čl. 3. ove mjere, a ta obveza će trajati 24 mjeseca od dana odobravanja poticaja po ovoj mjeri.

Članak 15. Mjera 5.- sufinanciranje povećanja turističkih smještajnih kapaciteta na području Grada Kutjeva. Obuhvaća poticanje povećanja turističkih smještajnih kapaciteta na području Grada Kutjeva, s ciljem povećanja broja slobodnih novih prenoćišnih mjesta (ležaja) kako bi se otvaranjem jednostavne i pristupačne mogućnosti primitka turista na noćenje na 1 ili više dana otvorila mogućnost dolaska većeg broja grupa i više turista na područje Grada Kutjeva i njihovo nesmetano uživanje u cjelokupnoj turističkoj ponudi grada, naravno s naglaskom na bogatu vinsku i gastro ponudu te time dao zamah turističkom razvoju grada. Korisnik mjere će se sufinancirati jednokratno iznosom od 3.500,00 kuna za svako novo prenoćišno mjesto (1 ležaj). Korisnik ostvaruje pravo na poticaj putem ove mjere nakon što Gradu Kutjevu u prijavi dostavi dokaz da raspolaže sa smještajnim kapacitetima u obliku novih prenoćišnih mjesta (ležaja) na području Grada Kutjeva te da su ti kapaciteti temeljem rješenja nadležnog tijela pri Uredu državne uprave Požeško-slavonske županije o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a sukladno posebnim zakonima i pravilnicima, registrirani i stavljeni u ugostiteljsku funkciju. Provođenje ove mjere trajat će od objave javnog poziva najmanje do iskorištenja sredstava namijenjenih za njeno provođenje, a najviše do 31.12.2018. godine. Zainteresirani korisnici moći će se prijaviti najkasnije do 1.12.2018. godine.

Članak 16. Mjera 6. - paket mjera namijenjen ulaganju u razvoj Gospodarske zone „Kamenjača“ Kutjevo (dalje u tekstu: Gospodarska zona), koja se sastoji od 7 podmjera. Obuhvaća mjere za dodjelu nepovratnih potpora i subvencija za razvoj poduzetništva poticanjem gospodarskih ulaganja u Gospodarsku zonu, s ciljem povećanja iskoristivosti njenih kapaciteta na veću razinu od dosadašnje, podijeljenih u 7 logičnih podcjelina, odnosno podmjera, i to kako slijedi: 1) kupovina zemljišta po subvencioniranoj kupoprodajnoj cijeni od 2,00 kn za m². Obuhvaća poticaj za privlačenje ulagača na područje Grada Kutjeva i to na način da se poduzetnik - ulagač stimulira subvencioniranom kupoprodajnom cijenom zemljišta u Gospodarskoj zoni od 2,00 kn za m2. 2) oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Obuhvaća potpuno oslobođenje poduzetnika od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju objekata u Gospodarskoj zoni. 3) oslobođenje ili sufinanciranje plaćanja obveze komunalne naknade. Obuhvaća oslobođenje poduzetnika od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovne objekte u Gospodarskoj zoni za sve objekte s uporabnom dozvolom na rok od godine dana. Sufinanciranje dijela komunalne naknade prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade u razdoblju od tri godine za poduzetnika s ulaganjem u vrijednosti od najmanje 1.000,000,00 kuna i to : u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini 50% od dana pravomoćnog rješenja. 4) oslobođenje od obveze plaćanja poreza Gradu Kutjevu. Obuhvaća oslobođenje poduzetnika od obveze plaćanja poreza Gradu Kutjevu. 5) sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja). Obuhvaća sufinanciranje poduzetnika dodjelom nepovratnih sredstava za priključenje na komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, a koji je prihod Grada Kutjeva. Pravo na potporu imaju poduzetnici koji priključuju svoje poslovne objekte (prostore) sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima Grada Kutjeva na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje. Sufinanciranje se odobrava u iznosu od 50% troškova priključenja i to: - do maksimalno 5.000,00 kuna na sustav javne vodoopskrbe, - do maksimalno 3.000,00 kuna na sustav javne odvodnje. Ukoliko se podnosi zahtjev i za sufinanciranje priključenja na sustav javne odvodnje i na sustav javne vodoopskrbe iznos sufinanciranja ne može biti viši od 8.000,00 kuna. 6) sufinanciranje izgradnje, adaptacije i/ili prilagodbe prostora za obavljanje djelatnosti. Obuhvaća sufinanciranje izgradnje, adaptacije i/ili prilagodbe prostora za obavljanje djelatnosti poduzetnika u Gospodarskoj zoni. Ovom podmjerom sufinancirat će se ukupno 10% ukupne investicije izgradnje, adaptacije i/ili prilagodbe prostora za obavljanje djelatnosti, odnosno do maksimalno 50.000,00 kuna. 7) sufinanciranje za nabavu i ugradnju strojeva i opreme. Obuhvaća sufinanciranje za troškove kupnje i ugradnje strojeva i opreme (za proizvodnju, obradu i doradu), nužnih za obavljanje poslovne proizvodne djelatnosti. Ovom podmjerom sufinancirat će se ukupno 10% ukupnog troška za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, odnosno do maksimalno 30.000,00 kuna. Paket mjera iz ovoga članka namijenjen je novim gospodarskim subjektima, odnosno ulagačima koji su s gospodarskim aktivnostima u Gospodarskoj zoni Kamenjača započeli najranije 1.1.2018. godine. Troškovi za kupnju vozila, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 17. Potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom. Zahtjevi za ostvarenje potpore iz ovog Programa dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz odgovarajuću i potpunu pisanu dokumentaciju. Grad Kutjevo može zatražiti od podnositelja zahtjeva i dodatnu dokumentaciju, a u svrhu dokazivanja ispunjenosti uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom. Zahtjevi za ostvarenje potpore se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstva predviđenih čl. 7. ovog Programa, a najdulje do kraja tekuće godine.

Članak 18. Postupak dodjele potpora iz ovog Programa provodi se na temelju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarenje potpora za svaku pojedinu mjeru, koji raspisuje Gradonačelnik Grada Kutjeva. Javni poziv sadrži: - naziv tijela koje objavljuje poziv, - predmet javnog poziva, - opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore, - popis potrebne dokumentacije, - naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi, - vrijeme trajanja javnog poziva, - podatke o informacijama i obrasci. Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutjeva: www.kutjevo.hr, a obavijest o objavljenom javnom pozivu bit će i u tjednom tisku koji izlazi na području Požeško-slavonske županije (Kronika Požeško-slavonska, koja izlazi jednom tjedno svaki četvrtak).

Članak 19. Svaki korisnik kojem se isplati potpora u skladu s javnim pozivom, a na temelju provedenog postupka, postaje primatelj potpore male vrijednosti u skladu s člankom 10. Zakona o državnim potporama, te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti. Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška odobrene i dobivene potpore. Članak 20. Ukoliko poduzetnik u skladu sa Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu već primio potporu iz drugih izvora, mora vratiti u Proračun Grada Kutjeva dobivena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava, te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Kutjeva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 23. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Grad Kutjevo kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za ostvarenje potpore, koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu i pristanak za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su isti zatraženi.

Članak 24. Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA

KLASA: 302-01/18-01/1 URBROJ: 2177/06-02-18-1 Kutjevo, 15. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK Ivica Ribičić, v.r.Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

POŽEGA VREMENSKA PROGNOZA
Izdvojeno
Novo