Deseci pokazatelja potvrđuju da je požeška bolnica najbolja u RH

POŽEGA – Kontinuirani razvoj, kvaliteta bolničke usluge, broj visokoobrazovanog kadra, visoki standardi prema EU mjerilima samo su još neki pokazatelji koji potvrđuju da je požeška bolnica zaslužila titulu najbolje u Republici Hrvatskoj.

Malo je u javnosti poznato da Opća županijska bolnica Požega ima usku suradnju s Medicinskim fakultetom u Osijeku kojom je stekla status Nastavne baze tog fakulteta. Da je Opća županijska bolnica Požega nastavna baza Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i to je slabije poznata činjenica kao i to da se u požeškoj bolnici održava praksa studenata trećeg i četvrtog godišta studija Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao i praksa poslijediplomskog specijalističkog studija Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Isto tako, nastava i praksa iz područja kliničke psihologije odvija se za dodiplomske studije Filozofskog fakulteta u Osijeku, Filozofskog fakulteta u Rijeci i Filozofskog fakulteta u Zadru. Za naglasiti je da se u Općoj županijskoj bolnici Požega održavaju predavanja i vježbe studenima logopedije, kolegij Klinički praktikum u logopediji, studijski smjer Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu a na kirurškim odjelima bolnice obavlja se i nastava, vježbe i seminari za učenike srednje medicinske škole Pakrac i Visoke zdravstvene škole Zagreb i Osijek.

Opća županijska bolnica Požega je i potpisnik različitih ugovora o reguliranju međusobne suradnje sa srednjoškolskim obrazovnim ustanovama na ostvarivanju programa stručne prakse zdravstvenih djelatnika, a i ugovora o međusobnoj suradnji u nastavnoj i stručnoj djelatnosti s Visokom zdravstvenom školom Zagreb. Svi su uvjeti i da se u bolnici može osigurati provedbu kliničke nastave 5. godine srednje medicinske škole za smjer „medicinska sestra opće njege“ za ukupno 65 do najviše 70 učenika.

Od ukupnog broja zaposlenih, njih 811, veliki je dio visoko obrazovanog kadra što je rijetkost u bilo kojoj drugoj bolničkoj ustanovi. Posebnost je u zdravstvenom sektoru među liječničkim kadrom, u kojem je u Požegi 85 specijalista, 31 subspecijalist, 9 primarijusa, 8 magistra znanosti, 7 doktora znanosti, 3 sveučilišna viša docenta, 6 sveučilišnih asistenata, 4 sveučilišna docenta i jedan sveučilišni profesor. Budući da je i Pakrac kao bolnička ustanova u sklopu Opće županijske bolnice Požega na brojku liječničkoga kadra može se pridodati 37 specijalista i 2 subspecijalista, koliko ih je zaposleno u pakračkoj bolnici. Ne treba zanemariti i vrijedne ruke onih koji su u svakom trenutku u izravnom kontaktu sa bolesnicima a to su medicinske sestre i bolničari kojih je sa srednjom stručnom spremom u Požegi 172 a Pakracu 84. Sa višom školom odnosno prvostupnika je u Požegi 48, u Pakracu 19 dok je diplomiranih medicinskih sestara u Požegi 5, u Pakracu njih dvoje.

Kada se sagledaju i drugi pokazatelji koji nisu uzimani u obzir pri stvaranju rang liste najboljih bolnica i tim argumentima i činjenicama se samo potvrđuje ispravnost odluke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji je nominirao Opću županijsku bolnicu kao najboljom a slobodno se može reći i najuspješnijom unatoč brojnim kritikama na račun spajanja sa pakračkom bolnicom.

0 Comment

Send a Comment