Natječaj za stipendije – Općina Jakšić

                        grb

       REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA JAKŠIĆ             

 

KLASA:604-01/18-01/04

URBROJ:2177/04-02-18-1

Jakšić, 13.prosinca 2018.godine

Na temelju odredbi članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić broj 116/18) i na temelju čl.4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Jakšić za akademsku godinu 2018./2019., općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu Stipendije Općine Jakšić za akademsku godinu 2018/2019. 

studentima s područja Općine Jakšić

1. U akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se 15 (petnaest) stipendija

    • u iznosu od 600,00 kn za redovne studente, osim apsolvenata u razdoblju od 01. listopada 2018.godine do 31.srpnja 2018. u akademskoj godini 2018./2019., u obliku 10 mjesečnih anuiteta.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti  koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti koji imaju stalno prebivalište na području Općine Jakšić te  studiraju  izvan mjesta prebivališta,
 • da nisu korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi,
 • da je uspjeh u studiranju (prosjek ocjena najmanje 3,0), da su završili  srednjoškolsko obrazovanje (studenti prve godine studija) s  najmanjom ocjenom 3,5

3. Opći uvjeti na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendije su sljedeći:

 • opći uspjeh u prethodnom školovanju,
 • materijalni i socijalni položaj,
 • uspjeh na natjecanjima,
 • deficitarnost struke.

4. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

–   Zahtjev (obrazac preuzeti na web stranicama Općine Jakšić www.jaksic.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić)

 • Uvjerenje o prebivalištu za studenta (osobna iskaznica), 
 • Domovnica (preslika dokumenta),
 • Rodni list (preslika dokumenta),
 • Uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o redovitom upisu u akademsku godinu, 
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe  završnog razreda  srednje škole (za studente prve godine), 
 • Potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisa u narednu godinu,
 • Prijepis ocjena svih položenih ispita, za studente druge, treće, četvrte, pete, odnosno završne  godine (preslika dokumenta),

Dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima, 

 • Izjavu da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju (pisanom izjavom punoljetnog kandidata), (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić ili na web stranici Općine www.jaksic.hr )
 • Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva, (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić  ili na web stranici Općine www.jaksic.hr ),
 • Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2017. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina uključujući i podnositelja zahtjeva (izdaje nadležna Porezna uprava),
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2017. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno za one koji nemaju mirovinu potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
 • Potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca – potvrda o isplati plaće, odnosno preslika odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2018. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslika dokumenta i original na uvid),
 • Potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili preslika braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju – sudionike Domovinskog rata – hrvatski branitelj  ili dijete sudionika – hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu).

5. Rezultati natječaja:

Kandidat može podnijeti pismeni prigovor koji se podnosi putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić. Odluka o prigovoru donosi se u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Jakšić i web stranici Općine na adresu:

Općina Jakšić,

Osječka 39,

34 308 Jakšić

s naznakom za „natječaj za dodjelu stipendija“- ne otvaraj.

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

0 Comment